Styrelse

Vad gör styrelsen?
Styrelsen företräder föreningens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska man gå på stämman?
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska föreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Vem är det som bestämmer i föreningen?
Det är medlemmarna/boende som bestämmer hur föreningens ekonomi och underhåll ska skötas och över fastigheterna. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Föreningsstämman är också det organ som granskar föreningens verksamhet under det gångna året.

Vad går månadsavgiften/hyran till?
I en samfällighetsförening ansvarar man gemensamt för drift och skötsel. Det är föreningens styrelse som bestämmer hur hög avgiften ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för föreningens skötsel.